Ämnesplaneringar

Ämnesplaneringar

De så kallade ämnesplaneringarna i projektet är konkretiseringar av kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav (Lgr 11). Arbetet har varit omfattande (ca 800 arbetstimmar) och har involverat ett femtiotal högstadie- och gymnasielärare och ca femton forskare.

Typen av arbete kan beskrivas som ett slags kvalitativt och detaljerat kursplane- och planeringsarbete. Arbetsinsatserna utgjordes i stora drag av följande aktiviteter:

a)   sortering och analys av centralt innehåll och kunskapskraven i kursplanerna

b)   urval och organisering av centralt innehåll och kunskapskrav

c)    planering och konkretisering av innehåll och mål i moduler (ämnesområdesblock om 3–6 veckor), i veckor och i lektioner

d)   utforskande och planering för synergieffekter i planeringarna för olika ämnen

Grundversioner av ämnesplaneringarna togs fram under 2017 och har reviderats under läsåret 2017/2018 och 2018/2019 och ska sammanställas i slutet av vårterminen 2019.

Utöver att precisera och konkretisera innehåll, mål och delmål tydliggör ämnesplaneringarna även tidskraven för varje ämne, vilket underlättar utformning av studieplaner för elever och schemaläggning av klasser. En central egenskap hos ämnes­planeringarna är modulariteten: ämnena är indelade i moment eller så kallade moduler à 10–20 undervisningstimmar. Modulerna kan kombineras på olika sätt för anpassning av studietakt och nivå (hur många timmar i veckan eleven/gruppen ska läsa varje ämne) och ämneskombinationen (vilka ämnen eleven läser).