Projektmål

Projektmål

Med siktet inställt på de långsiktiga visionerna har det treåriga utvecklingsprojektet ett antal konkreta delmål, nämligen att

  1. skapa en tvåårig modell för en målorienterad, systematiskt upplagd, ämnesinriktad och intensiv språkundervisning för nyanlända på högstadie- och gymnasienivå;
  2. skapa en konkret undervisningsplan för perioder om 3–6 veckor för de olika skolämnena, block som bygger på att innehåll och kunskapskrav för svenska som andraspråk och andra ämnen är konkretiserade och preciserade ner på veckonivå och som alla avslutas med språk- och kunskapstester av olika slag;
  3. tillämpa denna modell i anpassat format på ett antal projektskolor i två omgångar, för att testa, utvärdera och utveckla olika delar av modellen;
  4. stödja organisationen av samarbetet mellan lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare på projektskolorna;
  5. utforska och planera utformningen och organiseringen av studiehandledning på modersmålen.

Projektmålen är en del av en generell modell som på två år ska ge nyanlända elever förutsättningar att nå gymnasiebehörighet och som i delar eller som helhet ska kunna användas på vilken skola som helst. Det innebär att projektdeltagare och skollärare tillsammans arbetar fram en studie- och undervisningsplan som ger eleverna möjlighet att nå behörighet i 8–17 ämnen. I uppläggningen inkluderas samtliga teoretiska ämnen för att eleverna efter de två åren ska ha möjlighet att välja bland alla yrkesprogram och högskoleförberedande. Det skall dock understrykas att projektet riktar in sig specifikt mot en utbildningsmodell som är tänkt att ge gymnasiebehörighet inom skolsystemet. Det finns naturligtvis en rad andra vägar att gå för den nyanlände som är över 19 år och som inte har nått gymnasiebehörighet.

Målen i projektet är högt ställda och visionerna vittsyftande. Ett utvecklingsprojekt innebär ett förändringsarbete, helst långsiktigt. I arbetet är lösningar och uppläggning inte givna på förhand utan de förutsätter samverkan och är resultatet av möten mellan olika typer av kompetenser, perspektiv och erfarenheter. Detta viktiga samarbete äger rum på vägen mot målet, under utvecklandet av modellen. Samtidigt kräver denna typ av process ett väl organiserat arbete på en övergripande nivå. De högt ställda målen vilar därför på en genomtänkt projektorganisation, bestående av projektledning och en flexibel projektgrupp, en samlad expertkompetens i ett expertråd och ett antal mindre fasta arbetsgrupper, som bedriver ett kontinuerligt arbete med avgränsade uppgifter.

Läs mer om projektet på sidorna Om projektetVisioner och Utgångspunkter.