Projektmål

Projektmål

Med siktet inställt på de långsiktiga visionerna har det treåriga utvecklingsprojektet ett antal konkreta delmål, nämligen att

  1. skapa en tvåårig grundmodell för en målorienterad, systematiskt upplagd, ämnesinriktad och intensiv språkundervisning för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern (Språkintroduktionsprogrammet)
  2. skapa en konkret undervisningsplan för perioder om 3–6 veckor för de olika skolämnena med kontinuerlig och konkret formativ bedömning såväl som återkommande och väl avgränsade summativa avstämningspunkter; modulerna eller blocken bygger på att centralt innehåll och kunskapskrav från kursplanerna i svenska som andraspråk och andra ämnen är konkretiserade och preciserade i undervisningsinnehåll och delmål ner på veckonivå och helst också på lektionsnivå
  3. tillämpa modellen i anpassat format på ett antal projektskolor i två omgångar, för att testa, utvärdera och utveckla olika delar av modellen
  4. stödja organisationen av samarbetet dels mellan lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare, dels mellan lärare inom samma undervisningsämnen, på projektskolorna
  5. utforska och planera utformningen och organiseringen av studiehandledning på modersmålen.

Projektmålen är en del av en generell modell som i sin grundform sträcker sig över två läsår. Den ska ge nyanlända elever förutsättningar att nå gymnasiebehörighet och som i delar eller som helhet ska kunna användas på vilken skola som helst. Modellen är flexibel – den går att anpassa till olika skolors organisation, storlek på lärararbetslag och antal elevgrupper och nivåer.

Projektmedarbetare och skollärare har tillsammans arbetat fram en studie- och undervisningsplan som ger eleverna möjlighet att nå behörighet i 8–17 ämnen. I uppläggningen inkluderas samtliga teoretiska ämnen för att eleverna efter de två åren ska ha möjlighet att välja bland alla yrkesprogram och högskoleförberedande. Det skall dock understrykas att projektet riktar in sig specifikt mot en utbildningsmodell som är tänkt att ge gymnasiebehörighet inom skolsystemet. Det finns naturligtvis en rad andra vägar att gå för den nyanlände som är över 19 år och som inte har nått gymnasiebehörighet.

Målen i projektet är högt ställda och visionerna vittsyftande. Ett utvecklingsprojekt innebär ett förändringsarbete, helst långsiktigt. I arbetet är lösningar och uppläggning inte givna på förhand utan de förutsätter samverkan och är resultatet av möten mellan olika typer av kompetenser, perspektiv och erfarenheter. Detta viktiga samarbete äger rum på vägen mot målet, under utvecklandet av modellen. Samtidigt kräver denna typ av process ett väl organiserat arbete på en övergripande nivå. De högt ställda målen vilar därför på en genomtänkt projektorganisation, bestående av projektledning och en flexibel projektgrupp, en samlad expertkompetens i ett expertråd och ett antal mindre fasta arbetsgrupper, som bedriver ett kontinuerligt arbete med avgränsade uppgifter.

Läs mer om projektet på sidorna Syfte och ramar, Utgångspunkter och Visioner. Du kan också läsa om första, andra och tredje projektåret.