Syfte och ramar

Syfte och ramar

Intensivutbildning i svenska för nyanlända, Intensivsvenska, är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att

  • gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern
  • öka likvärdigheten i utbildningen.

Projektet har för avsikt att utarbeta en ämnes- och språkinriktad utbildningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet. Projektet har tillkommit på initiativ av Svenska Akademien. Det ingår i Wallenbergstiftelsernas mer omfattande program Utbildning för ökad integration, vilket löper över tio år.

En viktig utgångspunkt för projektet är att undervisning av nyanlända elever måste bygga på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vårt arbete baseras på kunskaper som har sin grund i:

  • forskningsområden, såsom svenska som andraspråk, två- och flerspråkighet, språk och lärande, grammatik, fonologi och uttal, ordförrådsutveckling, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och svenskämnesdidaktik
  • aktuell diskussion inom ämnen, såsom svenska respektive svenska som andraspråk, NO-ämnen, SO-ämnen, matematik, engelska, bild och idrott
  • konkreta utbildningssammanhang, såsom utbildning av nyanlända i grundskolan, Språkintroduktionsprogrammet i gymnasieskolan, Svenska för invandrare i vuxenutbildningen (SFI), SFI i utlandet, Svenska som främmande språk på universitetet (SFS), lärarutbildningen och Försvarets tolkskola.

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskare och lärare som besitter denna kunskap och därmed sammanhängande erfarenheter.

Kollegialt lärande. Lärare från de fyra projektskolorna arbetar tillsammans under en av projektets heldagar den 31 oktober 2018.

Läs mer om projektet på sidorna Utgångspunkter, Projektmål och Visioner. Du kan också läsa om första, andra och tredje projektåret.