Visioner

Visioner

Vår vision med det här projektet är att gynna integreringen av nyanlända skolelever genom intensivutbildning i svenska. För att förverkliga denna vision behöver vi påverka och förbättra förutsättningarna för undervisande lärare att bedriva en målinriktad och effektiv språk- och ämnesundervisning. Med förbättrade förutsättningar för lärarna ökar också elevernas möjligheter att inom rimliga tidsramar nå en såväl vardaglig som skolrelaterad språkkompetens för att så småningom kunna tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie klasser.

Vi vill genom detta ge så många elever som möjligt chansen att nå behörighet i så många ämnen som möjligt. Förhoppningsvis kan detta på längre sikt bidra till ett minskat utanförskap och en tydlig integration av nyanlända ungdomar i det svenska samhället.

Poesiläsning på klipporna på Vässarö, september 2017.

Möjliga vinster bortom de primära målen

I diskussioner om vad en målorienterad och intensiv, språkinriktad utbildning för nyanlända kan innebära och i arbetet med hur en sådan utbildning kan utformas väcks hela tiden frågor som är av mer generell karaktär, som inte bara gäller utbildning eller undervisning för nyanlända. Vissa frågor är giltiga för hela det svenska skolsystemet och dess under många år nedåtgående resultatkurva. Det handlar till exempel om språkundervisning generellt och främmandespråksundervisning specifikt. Här finns potentiella vinster bortom de specifika projektmålen. Projektet kan t.ex. ge

  1. tillfälle att synliggöra hur språkundervisning kan bedrivas om ambitionsnivån höjs. Detta är okänd kunskap idag. (Kostnadsfrågan bör utredas med alla relevanta kortsiktiga och långsiktiga kostnader och vinster medräknade.)
  2. möjlig inspiration för främmandespråksundervisningen överlag. Det kan i bästa fall ge insikter i hur inlärningstakten i de andra moderna språken i skolorna kan höjas så att resultaten bättre stämmer överens med de mål som formuleras i kursplanerna.
  3. ge en viss prestige åt nyanlända elever, baserad på såväl den kvalificerade undervisningen som på de (förmodat) snabba framstegen. Detta bör främja integrering på de aktuella skolorna (dvs. både lärares och elevers attityder bör påverkas positivt) och i förlängningen förhoppningsvis på fler skolor. Denna typ av attitydförändring är betydelsefull på längre sikt i arbetet med tolerans och integration i samhället i stort.
  4. minskad risk för avhopp på grund av intensiteten och sysselsättningsgraden, vilket i sin tur minskar risken för utanförskap, något som även skulle kunna gälla för andra elevgrupper i den svenska skolan.

Läs mer om projektet på sidorna Syfte och ramar, Utgångspunkter och Projektmål. Du kan också läsa om första, andra och tredje projektåret.