Organisation

Projektet leds av en projektledningsgrupp som kontinuerligt står i kontakt med finansiärerna och en styrgrupp. Nära ledningsgruppen arbetar projektgruppen och expertrådet. Det finns också ett antal olika arbetsgrupper med representanter från projektledningen, projektgruppen och expertrådet samt med ett antal yrkesverksamma lärare från olika skolor. Därutöver ingår två projektskolor under det första året då modellen tillämpas och ytterligare ett par tillkommer under det andra året.

Finansiärer och organisation

Projektet har tillkommit genom ett samarbete mellan Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (huvudfinansiär), Svenska Akademien (initiativtagare, huvudman och medfinansiär), Stockholms Universitet (medfinansiär) och Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU (medfinansiär). Det ingår som en del i Wallenbergstiftelsernas större utbildningsprogram Utbildning för ökad integration, som också inbegriper Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Huvudman för projektet är Svenska Akademien, varför det har inrättats en styrgrupp bestående av tre ledamöter och Akademiens räntmästare. Styrgruppens huvudsakliga funktion är att följa projektets utveckling för Akademiens räkning, ge råd och följa upp budgeten.

Projektet är förlagt till Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, där projektledningen och delar av projektgruppen är anställda. Ledningsgruppen ansvarar för projektet gentemot finansiärerna och styrgruppen och därutöver för organisation, uppläggning och genomförande av projektet. Projektgruppen består av forskare och lärare som under kortare eller längre tid arbetar med specifika uppdrag. Denna grupps sammansättning är flexibel och anpassas utifrån de behov som uppkommer successivt under projektets gång.

En betydelsefull roll i projektet har det så kallade expertrådet, som består av personer med olika kompletterande och överlappande specialkunskap och erfarenheter med relevans för projektet. Expertrådet fungerar som en garant för att arbetet i projektet vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Expertrådet ansvarar också för att mötet mellan forskning och praktik resulterar i en modell som är generell och möjlig att tillämpa.

Det konkreta arbetet utförs i olika arbetsgrupper, som består dels av representanter från projektledningen, projektgruppen och expertrådet, dels av yrkesverksamma lärare i olika ämnen. Dessa lärare arbetar på olika högstadie- eller gymnasieskolor, främst i Storstockholm, och några av dem utgör också en del av de lärarlag som finns på våra projektskolor.

Illustration av projektets organisation

Styrgrupp

Svenska Akademien som är huvudman för projektet har utsett styrgruppen, vars huvudsakliga funktion är att följa projektets utveckling för Akademiens räkning, ge råd och följa upp budgeten. Styrgruppen består av följande personer:

 • Carina Lindqvist, räntmästare på Svenska Akademien
 • Anders Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap och ledamot i Svenska Akademien
 • Bo Ralph, professor emeritus i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien
 • Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien.

Projektledning och projektgrupp

Projektledningsgruppen har sin hemvist vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och består av Maria Lim Falk (projektledare), Tomas Riad och Monica Karlsson. Projektgruppen består därtill av Helena Bani-ShorakaAnn Boglind och Gustav Westberg.

Maria Lim Falk
Maria Lim Falk är projektledare för utvecklingsprojektet. Hon forskar bland annat om gymnasieelevers språkutveckling och har stor erfarenhet av undervisning i svenska på de olika lärarprogrammen vid Stockholms universitet. Läs mer.
Tomas Riad
Tomas Riads forskningsintressen rör fonologi, morfologi, grammatik, versmetrik och språkhistoria. Han undervisar bland annat i fonologi och uttal inom svenska som andraspråk på lärarutbildningen. Läs mer.
Monica Karlsson
Monica är projektkoordinator och sköter bland annat kontakten med mottagningsenheter, språkcentra och planering av möten med olika skolor. Läs mer.
Helena Bani-Shoraka
Helena Bani-Shoraka ansvarar för uppbyggnaden av projektets hemsida. Hon är med i projektets expertråd och har en betydelsefull roll i arbetet i de olika lärargrupperna. Från och med hösten 2017 kommer hon också att arbeta med dokumentation på projektskolorna (läs mer under Expertrådets deltagare).
Ann Boglind
Ann Boglind ansvarar för det kontinuerliga arbetet med upplägget för undervisning i skönlitteratur i Svenska som andraspråk. Hon deltar också i den övergripande planeringen av mål, moduler och bedömning inför genomförandet på projektskolorna hösten 2017. Hon ingår också i projektets expertråd (läs mer under Expertrådets deltagare).
Gustav Westberg
Gustav Westberg är lärare och forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Som forskare i kritisk och multimodal diskursanalys har han ett särskilt uppdrag att närstudera relevanta styrdokument, utredningar och forskningsrapporter. Han kommer också att arbeta med dokumentation på projektskolorna från och med hösten 2017. Läs mer.

Expertråd

Expertrådet består av personer med olika typer av sakkunskap och erfarenhet som krävs i projektarbetet. Kombinationen av dessa personers sakkunskap hjälper projektledningen att tänka på innovativa sätt kring språkundervisning, integrering av olika skolämnen och möjlig organisering av en konkret undervisningsplan för nyanlända på högstadiet och gymnasiet. Medlemmarna i expertrådet presenteras nedan i bokstavsordning.

Helena Bani-Shoraka
Helena Bani-Shoraka är sociolingvist med inriktning mot flerspråkighetsfrågor. Hon arbetar också med utvecklingsprojekt som syftar till att intensifiera samverkan mellan humaniora och det omgivande samhället. Läs mer.
Ann Boglind
Ann Boglind har under många år forskat om skriv- och litteraturdidaktik liksom om språkutvecklande arbetssätt i SO och NO. Hennes forskningsintressen rör också barn- och ungdomslitteratur. Läs mer.
Kenneth Hyltenstam
Kenneth Hyltenstam har forskat bland annat kring frågor som rör andraspråksutveckling, tvåspråkig undervisning för minoritetsbarn, de nationella minoritetsspråken samt tvåspråkighet och språkpatologier. Läs mer.
Olle Josephson
Olle Josephsons forskningsintressen rör bland annat text, kommunikation och stil i såväl historiskt som didaktiskt perspektiv, samt språkvård och språkpolitik. Han har också en stor och bred erfarenhet av undervisning i svenska på lärarutbildningen. Läs mer.
Ove Larsson
Ove Larsson är bildlärare och har lång erfarenhet från undervisning i och utanför Sverige. Under 13 år arbetade han med flerspråkiga elevgrupper på Europaskolan i Luxemburg. Läs mer.
Inger Lindberg
Inger Lindberg har forskat om andraspråksinlärning, andraspråksundervisning och lärande på ett andraspråk. Utöver samtalets och interaktionens roll för andraspråksutvecklingen har hon i sin forskning fokuserat på ordförrådet i skolans läromedel ur ett andraspråksperspektiv. Läs mer.
Roger Nyborg
Roger Nyborg har undervisat på alla nivåer inom SFI, SFS och svenska för utländska studenter i mer än fyrtio år. Förutom praktisk erfarenhet har han också författat läromedel. Läs mer.
Anders Olsson
Anders Olsson är litteraturforskare, kritiker och poet. I sin forskning har han bland annat sysslat med modernistisk poesi, litteraturteori och exillitteratur. Han har publicerat en rad essäer och har gett ut flera diktsamlingar. Läs mer.
Bo Ralph
Bo Ralph har bland annat forskat kring språkhistoria, fonologi och lexikografi. Han har dessutom god överblick över svenskundervisningen i utlandet. Läs mer.
Karin Rehman
Karin Rehman är lärare i Svenska och Svenska som andraspråk och har undervisat nyanlända i gymnasieåldern i många år. Hon arbetar aktivt med pedagogiska frågor på genrepedagogisk grund. Läs mer.

Arbetsgrupper

Under hösten 2016 och våren 2017 finns det fem projektarbetsgrupper och sju skolämnesgrupper. Projektarbetsgrupperna riktar in sig mot följande områden: uttalordförrådlitteraturmål- och bedömning och svenska som andraspråk. Skolämnesgrupperna omfattar NO-ämnena, SO-ämnena, svenska som andraspråk, matematik, engelska, bild och idrott. Eftersom formerna för detta utvecklingsprojekt hela tiden utvecklas ändras också antalet arbetsgrupper, deras inriktningar, liksom deras sammansättning. Alla arbetsgrupper förser projektledningen med viktigt underlag.

Uttalsgruppen

I den här gruppen arbetar Roger Nyborg, Bo Ralph och Tomas Riad. Gruppen samlar forskningsrön och kunskap från diverse pedagogiska modeller kring hur man kan forma en effektiv uttalsundervisning. I mars 2017 deltar en lärare på Södra Latin i ett mindre pilotprojekt där metoder för uttalsundervisning utprövas. I maj 2017 deltar flera lärare på Nacka gymnasium i liknande pilotprojekt.

Ordförrådsgruppen

I den här gruppen arbetar Monica Karlsson, Ove Larsson, Maria Lim Falk, Inger Lindberg, Roger Nyborg, Bo Ralph, Karin Rehman och Tomas Riad. Gruppen intresserar sig särskilt för strategier för god utveckling av ordförråd. Projektet har valt att särskilt satsa på utveckling av elevernas ordförråd, eftersom det är den enskilt viktigaste faktorn för framgång i skolstudierna. Under hösten 2016 genomfördes en pilotstudie på Sjödalsgymnasiet i Huddinge i en klass i moderna språk (tyska) i syfte att testa nya ordinlärningsmetoder. Under våren 2017 genomförs en liknande studie i klasser med nyanlända på Språkintroduktionsprogrammet på Södra Latin och Nacka gymnasium. Gruppen kommer framöver att arbeta med ord knutna till olika skolämnen och läromedel och utforma modeller för olika sorters tester av ordförrådet.

Litteraturgruppen

Litteraturgruppen består av Ann Boglind, Monica Karlsson och Anders Olsson . Tillsammans arbetar de med att utforma ett slags kanon för skönlitterär läsning i Svenska som andraspråk. Gruppen har kommit fram till tre kriterier för urval, nämligen universella värden, tematiskt formulerade värden och språkligt estetiska värden. Just nu arbetar de med ett progressionsförslag för utbildningen av nyanlända.

Mål- och bedömningsgruppen

Mål- och bedömningsgruppen arbetar med de kunskapsmål som de nyanlända eleverna och lärarna måste förhålla sig till i kursplanerna. Vilka är målen man jobbar mot i skolan? Är de realistiska? Gruppen tar i detta arbete även ett grepp om bedömningen av kunskaperna. I mål- och bedömningsgruppen ingår Helena Bani-Shoraka, Ann Boglind, Kenneth Hyltenstam, Olle Josephson, Maria Lim Falk, Inger Lindberg och Tomas Riad. Lärargruppernas arbete är när knutet till mål- och bedömningsgruppen i projektet.

Sva-gruppen

Arbetsgruppen kring Svenska som andraspråk består av dels en forskargrupp, dels en lärargrupp. Forskargruppen består av Ann Boglind, Olle Josephson, Kenneth Hyltenstam, Maria Lim Falk, Inger Lindberg och Tomas Riad.

Skolämnesgrupper

Arbetsgrupperna för skolämnena har ämnesspecifika inriktningar.
Projektet omfattar grupper för NO-ämnena, SO-ämnena, svenska som andraspråk, matematik, engelska, bild och idrott. I grupperna arbetar ämneslärare tillsammans med projektdeltagare med att bryta ner kursplaner och konkretisera kunskapsmålen i olika skolämnen.

NO-lärargruppen består av följande lärare:

 • Agneta Frick, Mälargymnasiet, Järfälla gymnasium
 • Carmen Galian Barrueco, Södra Latins gymnasium
 • Karin Hedin, Bromma gymnasium
 • Inger Larsson, Mälargymnasiet, Järfälla gymnasium
 • Sedighah Mohammadi, Farsta grundskola
 • Sara Planting-Bergloo, Globala gymnasiet

SO-lärargruppen består av följande lärare:

 • Ebba Eklöf Tilly, Bromma gymnasium
 • Sofia Eriksson, Nacka gymnasium
 • George Gorgis, Järfälla gymnasium
 • Fredrik Jancke, Nacka gymnasium
 • Björn Kindenberg, Grimstaskolan
 • Florence Lager, Thorildsplans gymnasium
 • Nadja Sandberg, Östra Reals gymnasium
 • Christina Thulin, Nacka gymnasium
 • Brita Unelius, Södra Latins gymnasium
 • Mirjam Vallin, Nacka gymnasium

Sva-lärargruppen består av följande lärare:

 • Ingrid Bröijersén, Nacka gymnasium
 • Ebba Eklöf Tilly, Bromma gymnasium
 • Annica Gärdin, lärarcoach (sve/sva) i Stockholms stad
 • Karin Hedin, Bromma gymnasium
 • Anna Kaya, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk
 • Annika Lindgren, Bromma gymnasium
 • Anniki Nilsson, Nacka gymnasium
 • Mikael Olofsson, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk/Gobala gymnasiet
 • Karin Rehman, Södra Latins gymnasium
 • Louise Silfverberg, Nacka gymnasium

Matematiklärargruppen består av följande lärare:

 • Garabed Hakopian, Nacka gymnasium
 • Karin Hedin, Bromma gymnasium
 • Lena Insulander, Järfälla gymnasium
 • Anna-Maria Johansson, Nacka gymnasium
 • Inger Larsson, Järfälla gymnasium
 • Sedighah Mohammadi, Farsta grundskola
 • Mohsen Nekomanesh Fard, Nacka gymnasium
 • Lidia Svensson, Globala gymnasiet

Engelsklärargruppen består av följande lärare:

 • Kristina Bruce, Thorildsplans gymnasium
 • Patrick Hellerström, Östra reals gymnasium
 • Eleonor Lindberg, Tensta gymnasium
 • Anniki Nilsson, Nacka gymnasium
 • Åsa Vestlund, Nacka gymnasium
 • Johanna Zirath Malmberg, Södra Latins gymnasium

Bildlärargruppen består av följande lärare:

 • Anna-Lena Ebenstål, lärarcoach Stockholms stad
 • Iréne Gustafsson, Södra Latins gymnasium
 • Ove Larsson, Rinkebyskolan
 • Martina Lundborg, Blackebergs gymnasium

Idrottslärargruppen består av följande lärare:

 • Zhamuel Boij, Thorildsplans gymnasium
 • Mats Häggqvist, Södra Latins gymnasium
 • Anna Munterud, S:t Eriks gymnasium

Projektskolor

Under läsåret 2017/2018 deltar två projektskolor: Nacka gymnasium och Södra Latin. Totalt 98 nyanlända elever går i projektklasserna; 54 elever på Nacka gymnsium och 44 elever på Södra Latin. Lärarlagen består tillsammans av ca 25 lärare. Fotot är taget vid den gemensamma studiedagen som hölls på Nacka gymnasium den 15 juni.