Organisation

Organisation

Projektet leds av en projektledningsgrupp som kontinuerligt står i kontakt med finansiärerna och en styrgrupp. Nära ledningsgruppen arbetar projektgruppen och expertrådet. Det finns också ett antal olika arbetsgrupper med representanter från projektledningen, projektgruppen och expertrådet samt med ett antal yrkesverksamma lärare från olika skolor. Därutöver ingår två projektskolor under det första året då modellen tillämpas och ytterligare ett par tillkommer under det andra året.

Finansiärer

Projektet har tillkommit genom ett samarbete mellan Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (huvudfinansiär), Svenska Akademien (initiativtagare, och huvudman), Stockholms Universitet (medfinansiär) och Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU (medfinansiär). Det ingår som en del i Wallenbergstiftelsernas större utbildningsprogram Utbildning för ökad integration, som också inbegriper Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Huvudman för projektet är Svenska Akademien, varför det har inrättats en styrgrupp bestående av tre ledamöter och Akademiens räntmästare. Styrgruppens huvudsakliga funktion är att följa projektets utveckling för Akademiens räkning, ge råd och följa upp budgeten. Projektet är förlagt till Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, där projektledningen och delar av projektgruppen är anställda. Ledningsgruppen ansvarar för projektet gentemot finansiärerna och styrgruppen och därutöver för organisation, uppläggning och genomförande av projektet.

Styrgrupp

Svenska Akademien som är huvudman för projektet har utsett styrgruppen, vars huvudsakliga funktion är att följa projektets utveckling för Akademiens räkning, ge råd och följa upp budgeten. Styrgruppen består av följande personer:

  • Carina Lindqvist, räntmästare på Svenska Akademien
  • Anders Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap och ledamot i Svenska Akademien
  • Bo Ralph, professor emeritus i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien
  • Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien.

Projektledning

Projektledningen består av Maria Lim Falk (projektledare), Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka och har sin hemvist vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Maria Lim Falk
Maria Lim Falk är projektledare för utvecklingsprojektet.

Tomas Riad
Tomas Riad ansvarar för projektet gentemot Akademien.

Helena Bani-Shoraka
Helena Bani-Shoraka ingår i projektledningsgruppen.

Studiedag med lärare från Nacka gymnasium och Södra Latins gymnasium och projektmedarbetare. Nacka gymnasium, den 14 juni 2018.

Projektgrupp

Projektgruppen består av Ann Boglind, Carmen Galian Barrueco, Olle Josephson, Monica Karlsson, Johanna Prytz och Gustav Westberg. Projektmedarbetarna är alla forskare och/eller lärare som under kortare eller längre tid arbetar med specifika uppdrag. Denna grupps sammansättning är flexibel och anpassas utifrån de behov som uppkommer successivt under projektets gång. Projektledningen tillsammans med projektgruppen är navet i projektet.

Ann Boglind
Ann Boglind jobbar främst med specialsatsningen i skönlitteratur i projektet, men är också involverad i dokumentationsarbetet i projektskolorna.

Evelina Bång
Evelina Bång arbetar som projektassistent och sköter fortlöpande administration.

Julia Forsberg
Julia är ny projektmedarbetare.

Carmen Galian Barrueco
Carmen Galia Barrueco jobbar som gymnasielärare sedan 2016. Inom projektet är hon delaktig i att ta fram ämnesplaneringar för NO-ämnena.

Olle Josephson
Olle Josephson arbetar främst med utformning av tester och anpassning av läromedelstexter.

Monica Karlsson
Monica Karlsson arbetar främst med specialsatsningen i skönlitteratur, men är också involverad i dokumentationsarbetet i projektskolorna.

Margareta Majchrowska
Margareta är ny projektmedarbetare.

Johanna Prytz
Johanna Prytz är främst involverad i dokumentationsarbetet på projektskolorna, men även i konstruktionen av tester.

Débora Rottenberg
Débora är ny projektmedarbetare.

Ghazaleh Vafaeian
Ghazaleh är ny projektmedarbetare.

Gustav Westberg
Gustav Westberg är främst involverad i dokumentationsarbetet på projektskolorna.

Torbjörn Westerlund
Torbjörn är ny projektmedarbetare.

Expertråd

En betydelsefull roll i projektet har det så kallade expertrådet, som består av personer med olika kompletterande och överlappande specialkunskap och erfarenheter med relevans för projektet. Expertrådet fungerar som en garant för att arbetet i projektet vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Liksom projektgruppen är expertrådet flexibelt i sin sammansättning. Flera av personerna som var med expertrådet under det första projektåret (2016/2017) arbetar under andra året (2017/2018) i projektgruppen och nya personer rekryteras då behoven förändras. Expertrådet består i nuläget av följande personer:

Ann Boglind

Kenneth Hyltenstam

Olle Josephson

Ove Larsson

Inger Lindberg

Roger Nyborg

Anders Olsson

Bo Ralph