Medarbetare

Medarbetare

Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka är sociolingvist med inriktning mot flerspråkighetsfrågor. Hon arbetar också med utvecklingsprojekt som syftar till att intensifiera samverkan mellan humaniora och det omgivande samhället.

Helena Bani-Shoraka intresserar sig särskilt för samtals- och interaktionsforskning. Hon har tidigare arbetat på Försvarets tolkskola och deltagit i arbetet med att bygga upp militärtolkutbildningen i dari/persiska. Sedan några år tillbaka arbetar hon också med olika utvecklingsprojekt där humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bidrar till att möta samhällsutmaningar. Helena Bani-Shoraka arbetar som lektor i tolkningsvetenskap på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Tillbaka till sidan Organisation


Ann Boglind

Ann Boglind har under många år forskat om skriv- och litteraturdidaktik liksom om språkutvecklande arbetssätt i SO och NO. Hennes forskningsintressen rör också barn- och ungdomslitteratur. 

Hennes senaste arbeten omfattar kursböcker för högskolan om barn- och ungdomslitteratur, Från fabler till manga 1 och 2, samt material till Litteraturbanken, en digital resurs för svensk skönlitteratur och humaniora. Idag är hon huvudpedagog i Läsrörelsens projekt Berättelser som förändrar, en nationell lässatsning som inleddes 2016. Hon har länge arbetat både som högstadielärare i svenska och engelska och som universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Tillbaka till sidan Organisation


Evelina Bång

Evelina Bång arbetar som projektassistent och hjälper till med fortlöpande administration i projektet.  

Hon har en utbildning i svenska från Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med bland annat språkgranskning och terminologi.

Tillbaka till sidan Organisation


Julia Forsberg

Julia Forsbergs är lektor i svenska som andraspråk och hennes forskningsintressen rör bland annat flerspråkighet, ungdomsspråk och språkundervisning. Julia har sin grund i fonetik och hennes avhandling handlar om engelska som andraspråk i Sverige.

Julia har under arbetet med sin avhandling samlat in data ute i fält, bland annat genom att intervjua skolungdomar. Hon undervisar bland annat på kurser i svenskans uttal, och forskar kring flerspråkighet i Sverige.

Tillbaka till sidan Organisation


Carmen Galian Barrueco

Carmen Galian Barrueco har en bakgrund som biokemist och jobbar som gymnasielärare sedan 2016. Hon undervisar i biologi och kemi, både på Naturvetenskapliga programmet och Språkintroduktionsprogrammet.

Inom projektet är hon delaktig i att ta fram ämnesplaneringar för NO-ämnena. Carmen observerar och dokumenterar delar av undervisningen på projektskolorna och utarbetar modeller för dokumentation av elevernas progression och återkoppling.

Tillbaka till sidan Organisation


Olle Josephson

Olle Josephsons forskningsintressen rör bland annat text, kommunikation och stil i såväl historiskt som didaktiskt perspektiv, samt språkvård och språkpolitik. Han har också en stor och bred erfarenhet av undervisning i svenska på lärarutbildningen.

Han har i sin mångåriga roll som chef för Svenska språknämnden, senare Språkrådet, publicerat mycket om språksituationen i Sverige. På lärarutbildningarna har han undervisat i en rad olika kurser, t.ex. språkanalys, skrivutveckling under skoltiden, textanalys och skrivande. Han har också skrivit läromedel i svenska för gymnasiet. Olle Josephson är professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Tillbaka till sidan Organisation


Monica Karlsson

Monica Karlsson arbetar främst med specialsatsningen i skönlitteratur, men är också involverad i dokumentationsarbetet i projektskolorna.

Monica Karlsson är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Med hjälp av hennes nätverk i skolor och bland lärare har projektet kunnat besöka ett flertal skolor och knyta kontakter med många lärare. Monica Karlsson har också varit delaktig i ett pilotprojekt som är inriktat mot att testa metoder för utveckling av ordförråd.

Tillbaka till sidan Organisation


Maria Lim Falk

Maria Lim Falk är projektledare för utvecklingsprojektet. Hon forskar bland annat om gymnasieelevers språkutveckling och har stor erfarenhet av undervisning i svenska på de olika lärarprogrammen vid Stockholms universitet.

Hennes forskning är inriktad mot relationen mellan språk och lärande i såväl enspråkiga som flerspråkiga utbildningssammanhang. Hon har särskilt intresserat sig för gymnasieelevers språkutveckling vad gäller deras skriftspråkliga kompetens och deras utveckling av ett akademiskt skolrelaterat språk på svenska. På Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, är Maria Lim Falk ämnesstudierektor för lärarutbildningarna, vilket bland annat innebär att hon leder det kontinuerliga utvecklings- och förändringsarbetet där.

Tillbaka till sidan Organisation


Margareta Majchrowska

Margareta Majchrowska är språkvetare och gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Sedan 2013 jobbar hon på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet som provkonstruktör för de nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Margaretas forskningsintressen kretsar främst kring andraspråksinlärning och bedömning av andraspråkskompetens. Margareta har även erfarenhet av projektledning och redaktörsarbete från ett förlag och hon har hållit i föreläsningar och workshops om provkonstruktion och bedömning av andraspråkskompetens. I projektet arbetar Margareta bland annat med projektets tester.

Tillbaka till sidan Organisation


Roger Nyborg

Roger Nyborg har undervisat på alla nivåer inom SFI, SFS och svenska för utländska studenter i mer än fyrtio år. Förutom praktisk erfarenhet av undervisning har han också författat läromedel.

Han har föreläst om grammatik, uttal och metodik för såväl lärare i Sverige som svensklektorer i utlandet. Han är också författare till Svenska utifrån (2001), ett läromedel som under lång tid var det dominerande utanför Sverige, men som även använts inom SFI i Sverige. Roger Nyborg är universitetsadjunkt i svenska som främmande språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Tillbaka till sidan Organisation


Johanna Prytz

Johanna Prytz är lärare och forskare vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Hennes forskningsintressen främst kring den mänskliga språkförmågan, och då speciellt områden som syntax, semantik, syntaxteori, argumentstruktur och eventstruktur, med empiri från nutida svenskt språkbruk. Johanna arbetar med dokumentation, konstruktion av tester, rättning av tester med mera.

Tillbaka till sidan Organisation


Tomas Riad

Tomas Riads forskningsintressen rör fonologi, morfologi, grammatik, versmetrik och språkhistoria. Han undervisar bland annat i fonologi och uttal inom svenska som andraspråk på lärarutbildningen.

I sin undervisning arbetar han också med att förändra synen på grammatik, dess innehåll och arbetsmetoder i skolan, genom att stärka vetenskapliga och problemlösningsorienterade arbetssätt. Tomas Riad är professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien. Han ansvarar för projektet gentemot Akademien.

Tillbaka till sidan Organisation


Ghazaleh Vafaeian

Ghazaleh Vafaeian har en bakgrund inom typologisk forskning och är intresserad av variationen i grammatiska strukturer i världens språk, hur dessa uppkommer och hur de lånas i kontaktsituationer mellan flerspråkiga talare.

Ghazaleh disputerade 2018 med en avhandling i lingvistik. I projektet arbetar hon bland annat med att dokumentera och att samordna dokumentationsarbetet på projektskolorna.

Tillbaka till sidan Organisation