Arbetsgrupper i olika skolämnen

Arbetsgrupper i olika skolämnen

2/2 2017. Inom projektet har vi skapat arbetsgrupper vars mål är att bryta ner kursplanerna i hanterbara enheter och att konkretisera kunskapskraven. Detta arbete är mycket betydelsefullt i utformandet av en målorienterad, systematiskt upplagd, ämnesinriktad och intensiv språkundervisning för nyanlända. Grupperna består av sex till sju lärare och ett par representanter från projektet. Projektet har kommit i kontakt med lärarna genom skolbesök, genom att delta i olika nätverksträffar för lärare som undervisar nyanlända, och genom att lärare själva har rekommenderat drivna och engagerade kolleger.

Av de initialt planerade arbetsgrupperna för NO-ämnen, SO-ämnen och Svenska som andraspråk finns i nuläget en NO-lärargrupp (till höger ett foto från ett möte i NO-gruppen). Inom kort kommer även de andra grupperna att sättas samman. Det är med hjälp av lärarna i dessa grupper som ett förslag på en detaljerad undervisningsplan för två läsår kommer att arbetas fram.

Det ömsesidiga utbytet mellan forskning – ämnesteoretisk och pedagogisk/didaktisk – och lärarnas erfarenhetsbaserade kunskap är grunden för det här utvecklingsprojektet.