Expertrådsmöte med fokus på centrala mål och kunskapskrav

Expertrådsmöte med fokus på centrala mål och kunskapskrav

15/2 2017. Samlingen ägde som alltid rum i Svenska Akademiens lokaler. Utöver de olika arbetsgruppernas sedvanliga avrapportering hade projektledningen bjudit in John Polias från Hongkongs polytekniska universitet, som var på tillfälligt Sverigebesök. John Polias har lång erfarenhet av undervisning i engelska som andraspråk, ESL (på alla nivåer i skolan), matematik och NO samt från undervisning i ESL och lingvistik på universitetet. Hans specialområde är språkutvecklande undervisning och lärande i olika ämnen. Den främsta anledningen till att bjuda in John Polias till ett projektmöte var att han har utvecklat modeller för bedömning och progression. Han har t.ex. utarbetat Scope and Scales (centrala mål och kunskapskrav), som gjordes på uppdrag av det australiensiska utbildningsdepartementet i delstaten South Australia. Målet med arbetet var att beskriva vilka språkliga kunskaper som i genomsnitt behövs för att klara de nationella proven (Standards) i olika ämnen och årskurser samt att kunna se var på en utvecklingsskala en elev befinner sig språkligt. I Australien har man alltså redan skapat och genomfört en modell för intensivutbildning i engelska. Expertrådet fick nu en kort presentation av detta fleråriga projekt.

John Polias i Svenska Akademiens lokaler.

John Polias beskrev bl.a. de olika nivåer som ingår i arbetsprocessen. Det rörde sig om arbete med såväl konkret undervisningsinnehåll och pedagogiska grepp som arbete på policynivå. Den australiska utbildningskontexten och utbildningstraditionen skiljer sig förstås betydligt från den svenska. Men med skillnaderna i åtanke kan Australien-exemplet fungera som inspiration för vidare diskussioner i expertrådet.