Modellen: helhet och delar

Modellen: helhet och delar

Den kartläggning av Språkintroduktionsprogrammet som projektet Intensivsvenska genomförde i olika skolor under höstterminen 2016 visade stora skillnader både på organisations- och undervisningsnivå. Andra studier har konstaterat ett (alltför) stort tolkningsutrymme på ämnesnivå, inte minst eftersom kursplanerna upplevs som orealistiska (Odenstad 2018). I syfte att öka likvärdigheten och effektivisera Språkintroduktionsprogrammet har projektet tillsammans med yrkesverksamma högstadie- och gymnasielärare arbetat fram en grundläggande tvåårig, ämnes- och språkinriktad utbildningsmodell, som är systematiskt upplagd, målorienterad (med konkreta delmål för varje ämne ner på vecko- och lektionsnivå) och robust (så att det är möjligt att göra anpassningar till olika elevgrupper utifrån den). Innehåll, mål och delmål har sorterats och organiserats i så kallade ämnesplaneringar

Innehållsligt pekar modellen också ut några särskilda områden som är betydelsefulla för elevernas språkutveckling och studieframgång. Projektet kallar dem för särskilda satsningar och de gäller till exempel uttal, litterarisering, skönlitteratur, ordförråd, grammatik och studiemedvetenhet. 

Utbildningsmodellens olika delar implementeras och utvärderas sedan läsåret 2017–2018 på projektskolorna.