Projektår 1

Första projektåret

En viktig del av projektarbetet i Intensivsvenska under projektår 1 (läsåret 2016/2017) utgjordes av teoretiskt-analytiskt arbete och bestod av följande aktiviteter:

  1. Kartläggning och inventering av högstadie- och gymnasieskolor som har utbildning för nyanlända. Utforskning av organisation, planering och uppläggning av utbildningen på specifika skolor. Detta gjordes genom direkta skolkontakter (samtal med huvudmän, rektorer och lärare, besök på skolor och i klassrum, deltagande i lärarlagsmöten och anhörigmöten), genom deltagande i olika nätverk för lärare som undervisar nyanlända, genom skolkonferenser och workshops, och genom samtal med representanter på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
  2. Identifiering och formulering av utmaningar och möjligheter i skolsystemet och i undervisningspraktiken. Detta gjordes dels genom läsning och analys av utredningar, rapporter och riktlinjer (t.ex. från Skolverket, Skolinspektionen, Vetenskapsrådet), forskningsartiklar och forskningsrapporter på området, dels genom möten och samtal med huvudmän, lärare och rektorer (se punkt 1 ovan) samt genom ett riktat och avgränsat diskursanalytiskt arbete med fokus på hur styrdokument och andra officiella texter talar om nyanlända, integration, flerspråkighet och språkkunskaper.
  3. Inventering och utforskning av metoder och modeller för språkundervisning. Projektet hämtar inspiration och idéer från olika utbildningsinstanser, även från sådana som vanligtvis inte kommer upp i skolsammanhang. Några exempel är Försvarets tolkskola (som sannolikt bedriver den mest framgångsrika och intensiva språkutbildningen i Sverige), Svenska Minnesförbundet (som tillämpar tekniker som syftar till att placera kunskaper och förmågor i långtidsminnet och som kan vara tillämpbara för lärandet i olika ämnen och för systematisk utveckling av ordförrådet), Project-based teaching i Brasilien (en utbildningsväg i portugisiska som främmande språk där studenterna på sex månader når mycket långt avseende kommunikativ kompetens i praktiken), New Arrivals Programme i Australien (som är ett väl utvecklat och beprövat utbildningsprogram för nyanlända i Australien), Scope and Scales (en modell för preciserade kunskapskrav och nivåer för progression och bedömning i engelska som andraspråk i South Australia), Language and Literacy Levels (en modell utvecklad utifrån Scope and Scales), SFI överallt (ett KTH-projekt där digitala resurser för språkutveckling utanför klassrummet utvecklas), SFI för utländska studenter på universitetet och SFI i utlandet.

En mer empirisk-praktisk del av projektarbetet i Intensivsvenska under projektår 1 (läsåret 2016/2017) omfattade bland annat följande aktiviteter:

  1. Upprättande av samarbete med skolor och lärare. Två skolor i olika kommuner (Stockholm och Nacka) utsågs till projektskolor. Dessa skolor deltog från och med våren 2017 i förberedelsearbete tillsammans med projektmedarbetare och lärare från ett dussintal andra skolor i Storstockholmsområdet. Under läsåren 2017/2018 och 2018/2019 implementeras grundmodellen på Språkintroduktions­programmet på de två skolorna, och utvecklingsarbetet fortsätter.
  2. Arbete med utformning av en övergripande tvåårig modell för utbildning av nyanlända.
    • En betydande del av detta arbete bestod av konkretisering av centralt innehåll och kunskapskrav i skolans kursplaner och genomfördes i arbetsgrupper för olika ämnen, bestående av ca 45 yrkesverksamma lärare på högstadiet och gymnasiet och ett tiotal forskare och lärare från universitetet.
    • Arbete med formulering av mål och delmål och utformande av ett konkret förslag på planering av undervisning i olika ämnen ner på vecko- och lektionsnivå. Detta blir grunden för det som nu går under benämningen ämnesplaneringar i projektet, och som utgör stommen i utbildningsmodellen.
  3. Riktat förberedande arbete i arbetslagen på de två första projektskolorna. Delar av arbetslagen på skolorna deltog i projektets arbetsgrupper, medan andra lärare deltog i särskilda möten, diskussionsgrupper och studiedagar kring utgångspunkter och utveckling av genomförandet.

Under projektår 1 påbörjades det intensiva utvecklingsarbete som sedan fortsatt varje vecka i och utanför projektskolorna och som kommer att fortsätta fram till skolavslutningen i juni 2019. Projektledningen, projektgruppen, expertrådet och lärare i olika ämnen träffades regelbundet i olika konstellationer för att nå målen för det första projektåret:

(a) att arbeta fram en grundläggande första modell för utbildning och undervisning av nyanlända på Språkintroduktionsprogrammet och

(b) förbereda två projektskolor för genomförande av modellen.

Läs även om andra och tredje projektåret, och mer om projektet på sidorna Syfte och ramar, Utgångspunkter, Projektmål och Visioner