Utgångspunkter

Utgångspunkter

Utvecklingsprojektet går under namnet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Här preciseras vad som avses med svenska, vad intensivutbildning står för och vad utvecklingsprojekt innebär.

Vad avses med svenska?

För det första utgår vi från att språkkunskaper är en viktig faktor för integration. För det andra utgår vi från att goda kunskaper i svenska språket är avgörande för att en nyanländ elev med behållning och framgång ska kunna ta till sig skolundervisningen. Det gäller för övrigt alla elever i det svenska skolsystemet. För en nyanländ elev handlar det både om att lära sig svenska från grunden och om att tillägna sig det mer formella, abstrakta och specialiserade språk som är knutet till skolans olika ämnen. Med svenska avses således både den vardagliga och den skolrelaterade svenska man behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolans alla ämnen. Denna språkliga förmåga omfattar alla de litteraciteter i vid bemärkelse som elever behöver för att klara skolan, leva och verka i samhället.

Vad står intensivutbildning för?

Intensivutbildning syftar här på en konkret undervisningsplan som ska optimera förutsättningarna för eleverna att så snabbt som möjligt ska nå en nivå där de med framgång kan gå vidare i utbildningssystemet. Förordningar, riktlinjer och råd för utbildningen av nyanlända framhåller vikten av att de nyanlända snabbt ska kunna följa undervisningen i en ordinarie undervisningsgrupp [1]. Att lära sig ett nytt språk för olika situationer och sammanhang är dock inget som låter sig göras i en handvändning. Det kräver sin tid, men tiden är knapp och måste därför användas effektivt.

Grunden för vår intensivutbildning är

  • tydliga och explicita mål, noggrant utstakade terminsvis, månadsvis och veckovis för varje ämne och för olika elevkategorier (t.ex. med lång/kortare skolbakgrund)
  • höga och explicita krav som tydliggörs inför varje ny vecka och som följs upp i slutet av varje vecka
  • en systematisk plan för organisering och uppläggning av undervisningen inom ramen för ämnet svenska som andraspråk (sva) med fokus på elevernas progression vad gäller språkutveckling (receptiva och produktiva färdigheter) och skönlitterär läsning
  • en systematisk plan för relationen mellan undervisningen i svenska som andraspråk och undervisningen i olika ämnen
  • en systematisk plan för relationen mellan olika ämnesområden inom varje ämne och mellan ämnena
  • en modell för samverkan mellan sva-lärare och ämneslärare, och mellan lärare i olika ämnen (en modell som inte kräver att lärarna måste sitta i planeringsmöten flera gånger i veckan)
  • en modell för hur studiehandledningen på ett effektivt sätt kan stödja undervisningen
  • mycket undervisningstid, mellan 25 och 30 timmar per vecka. Idag varierar undervisningstiden på Språkintroduktionsprogrammen mellan 14 och 30 timmar per vecka.

Med intensivutbildning avses alltså en väl genomarbetad och explicit plan med specificerade mål för såväl undervisningen som för elevernas progression.

 

Vad innebär utvecklingsprojekt?

Utvecklingsprojekt är ofta sprungna ur konkreta och komplexa samhällsutmaningar, något som stämmer väl för det här projektet. För att hitta långsiktigt hållbara lösningar är det viktigt att identifiera teoretiska och praktiska utmaningar, att utgå från befintlig vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap, och att säkerställa ett möte mellan olika typer av kompetenser och perspektiv. Samverkan och samarbete är därför viktiga ledord i projektet.

I projektet har ett antal personer med kompletterande och överlappande specialkunskaper och erfarenheter förts samman. I olika arbetsgrupper förenas akademisk ämnesexpertis med erfarenhetsbaserad kunskap från olika undervisningssammanhang, både från skolan och andra utbildningsinstanser. För att kunna identifiera och genomföra förändringar måste de aktörer som berörs ingå som en självklar del i arbetets olika moment. Lärares och skolledares aktiva deltagande i utformningen av den målorienterade, systematiskt upplagda och ämnesinriktade språkundervisningen är således avgörande för projektets framgång.

Den kontinuerliga utvecklingen i projektet framgår av hur organisationen och arbetsformerna i projektet fortlöpande anpassas efter de olika behov som uppkommer på vägen. Såväl arbetsgruppernas sammansättning som de uppgifter som styr arbetet i grupperna förändras löpande i syfte att främja progressionen i arbetet.

Ett utvecklingssprojekt innebär ett förändringsarbete riktat mot en specifik verksamhet, i det här fallet utbildning för nyanlända. För att förändringsarbetet ska kunna leda till faktisk utveckling av utbildningen krävs ett nära samarbete mellan olika aktörer. Projektet möjliggör sådana möten, både i den kreativa planeringsfasen och i den påföljande tillämpningsfasen.

Läs mer om projektet på sidorna Syfte och ramar, Projektmål och Visioner. Du kan också läsa om första, andra och tredje projektåret.

Källor
[1] Hit hör bland annat SKOLFS 2016:2. Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever; Skolverket 2015. Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter? Stockholm; Skolverket 2016a. Utbildning för nyanlända. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Stockholm; Skolverket 2016b Språkintroduktion. Skolverkets rapport 436. Stockholm.