Organisation

Organisation

Projektet leds av en projektledningsgrupp som kontinuerligt står i kontakt med finansiärerna och en styrgrupp. Nära ledningsgruppen arbetar projektgruppen. Det finns också ett antal olika arbetsgrupper med representanter från projektledningen och projektgruppen samt med ett antal yrkesverksamma lärare från olika skolor. Därutöver ingår sju projektskolor där modellen tillämpas.

Finansiärer

Projektet har tillkommit genom ett samarbete mellan Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (huvudfinansiär), Svenska Akademien (initiativtagare, och huvudman), Stockholms Universitet (medfinansiär) och Institutionen för svenska och flerspråkighet, SU (medfinansiär). Det ingår som en del i Wallenbergstiftelsernas större utbildningsprogram Utbildning för ökad integration, som också inbegriper Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Svenska Akademien.

Huvudman för det här projektet är Svenska Akademien, varför det har inrättats en styrgrupp bestående av tre ledamöter och Svenska Akademiens räntmästare. Styrgruppens huvudsakliga funktion är att följa projektets utveckling för Svenska Akademiens räkning, ge råd och följa upp budgeten. Projektet är förlagt till Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, där projektledningen och delar av projektgruppen är anställda. Ledningsgruppen ansvarar för projektet gentemot finansiärerna och styrgruppen och därutöver för organisation, uppläggning och genomförande av projektet.

Styrgrupp

Svenska Akademien som är huvudman för projektet har utsett styrgruppen, vars huvudsakliga funktion är att följa projektets utveckling för Svenska Akademiens räkning, ge råd och följa upp budgeten. Styrgruppen består av följande personer:

  • Carina Lindqvist, räntmästare på Svenska Akademien
  • Anders Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap och ledamot i Svenska Akademien
  • Bo Ralph, professor emeritus i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien
  • Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien.

Projektledning

Projektledningen består av Maria Lim Falk (projektledare), Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka och har sin hemvist vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Maria Lim Falk
Maria är projektledare för utvecklingsprojektet.

Tomas Riad
Tomas ansvarar för projektet gentemot Svenska Akademien.

Helena Bani-Shoraka
Helena ingår i projektledningsgruppen.

Studiedag med lärare från Nacka gymnasium och Södra Latins gymnasium och projektmedarbetare. Nacka gymnasium, den 14 juni 2018.

Projektgrupp

Projektgruppen består av forskare och/eller lärare som under kortare eller längre tid arbetar med specifika uppdrag. Denna grupps sammansättning är flexibel och anpassas utifrån de behov som uppkommer successivt under projektets gång. Projektledningen tillsammans med projektgruppen är navet i projektet.

Ann Boglind
Ann jobbar främst med specialsatsningen i skönlitteratur i projektet, men är också involverad i dokumentationsarbetet i projektskolorna.

Evelina Bång
Evelina arbetar som projektassistent och sköter fortlöpande administration.

Julia Forsberg
Julia är involverad i dokumentationsarbetet på projektskolorna.

Carmen Galian Barrueco
Carmen jobbar som gymnasielärare sedan 2016. Inom projektet är hon delaktig i att ta fram ämnesplaneringar för NO-ämnena.

Olle Josephson
Olle arbetar bland annat med utformning av tester och projektets satsning på grammatik.

Monica Karlsson
Monica arbetar främst med specialsatsningen i skönlitteratur, men är också involverad i dokumentationsarbetet i projektskolorna.

Margareta Majchrowska
Margareta arbetar med utformning av tester och är involverad i dokumentationsarbetet på projektskolorna.

Roger Nyborg
Roger har undervisat på alla nivåer inom SFI, SFS och svenska för utländska studenter i mer än fyrtio år.

Johanna Prytz
Johanna är främst involverad i dokumentationsarbetet på projektskolorna, men även i konstruktionen av tester.

Ghazaleh Vafaeian
Ghazaleh arbetar med dokumentationsarbetet på projektskolorna.

Ett av Intensivsvenskas projektgruppsmöten.

Några av Intensivsvenskas medarbetare på ett projektgruppsmöte.