Utåtriktad verksamhet

Publikationer

Lim Falk, Maria. 2023. Kraften i det kollektiva lärandet. Lisetten 3, 2023. s. 19–23.

Lim Falk, Maria & Riad, Tomas. 2023. Explicit ordundervisning – för andraspråkselever. Stockholm: Natur & Kultur. (247 s.)

Boken presenteras med bl a en film på förlagets hemsida.

Fjädernvinnarna på Nacka gymnasium har publicerat sin rapport – Bättre betyg i fler ämnen på kortare tid – från samarbetet med Intensivsvenska, i Skolportens skriftserie.

Läs hela rapporten här: http://media1.intensivsvenska.se/2023/03/utveckla-skolan-nr-2-2023-.pdf

Lim Falk, Maria, Bani-Shoraka, Helena, Galián Barrueco, Carmen, Forsberg, Madeleine & Vilhelmsson, Lena. 2022. Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning. I: Aldén, Kristina & Olofsson, Mikael (red.). 2022. Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Symposium 2022. Stockholm: Liber, S. 242–259.

Lim Falk, Maria & Bani-Shoraka, Helena. 2022. Hållbar skolutveckling som social innovation – för likvärdighet och ökad integration. I: Egan Sjölander, Annika, Bonnedal, Carl-Johan & Lindberg, Malin, Social innovation för hållbar utveckling – en forskningsantologi. Lund: Studentlitteratur. S. 99–114. (15 s.)

Riad, Tomas. 2021. Att utveckla receptiva färdigheter. I: D. Rottenberg & M. Gareis (red.), Moderna språk, Språksprånget. Modul: Reception. Skolverket.

Lim Falk, Maria, Johanna Prytz & Ghazaleh Vafaeian. 2020. Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända. I Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén (red.) Svenskans beskrivning 37, 160–173. [Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 8]

Grossman, Paula & Tomas Riad. 2020. Latinisering – diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion. Prosodia och Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Riad, Tomas & Julia Forsberg. 2020. Litterarisering – diagnostisering av nyanlända. I Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén (red.) Svenskans beskrivning 37, 267–281. [Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 8]

Tre av projektmedarbetarna har skrivit artiklar för Skolverket under temat Nyanländas språkutveckling för en kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet):

Lim Falk, Maria. 2017. Planera för progression. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

Boglind, Ann & Olofsson, Mikael. 2017. Nyanlända och skönlitteratur. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

Riad, Tomas. 2018. Uttalsundervisning för unga. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

Konferenser, föredrag och seminarier

Projektmedarbetare deltar i kontinuerligt i konferenser och symposier med föredrag, workshops eller seminarier i en rad olika sammanhang och för skilda målgrupper. Nedan ger vi exempel på sådana sammanhang.

Konferenser

AILA 21, World congress of Applied Linguistics: The dynamics of language, communication and culture in a changing world. 15-20 augusti 2021, Groningen, Nederländerna. Posterpresentation (digital): A broader view of pronunciation. Julia Forsberg, Tomas Riad & Maria Lim Falk.

SMDI 14, Svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. 18–19 november 2020, Malmö universitet. Forskare och lärare från Intensivsvenska deltar med två forskningspresentationer.

 • Grammatisk kunskap i ämnet svenska som andraspråk för nyanlända elever. Individuellt paper: Maria Lim Falk, Julia Forsberg och Ghazaleh Vafaeian
 • Sva-didaktik och ämnesdidaktik möts i praktiken – undervisningsstrategier för nyanlända elevers ordförrådsutveckling. Individuellt paper: Maria Lim Falk, Helena Bani-Shoraka, Carmen Galián Barrueco, Madeleine Forsberg och Lena Vilhelmsson

Svenskans beskrivning 37: Språket och det sociala. 8–10 maj 2019 på Åbo universitet. Medarbetare i projekt Intensivsvenskamed fyra forskningspresentationer.

 • Språkstrukturell kunskap i sva-lärares undervisningspraktik. Individuellt paper: Maria Lim Falk, Johanna Prytz och Ghazaleh Vafaeian
 • En utvidgad uttalsundervisning. Individuellt paper: Tomas Riad och Julia Forsberg
 • Vila på vetenskaplig grund – gapet mellan forskning och undervisningspraktik. Individuellt paper: Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk
 • Nyanlända ungdomars reception av skönlitteratur på svenska. Individuellt paper: Ann Boglind och Monica Karlsson

Symposium 2018: Litteracitet och flerspråkighet. 11–12 oktober 2018, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Föredrag: Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar. Inbjudna talare: Maria Lim Falk och Helena Bani-Shoraka

Poetry in education. 22–23 augusti 2018. Presentation av Intensivsvenska. Individuellt paper: Ann Boglind

Språkbiennalen 2018 i Södertälje kommun. 13 augusti 2018. Föredrag och workshop: Skolspråkets betydelse för skolframgång. Inbjudna talare: Maria Lim Falk, Helena Bani-Shoraka och Tomas Riad

Symposium Den nya svenskan. 3 maj 2018, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg. Föredrag: Svenska för nyanlända ungdomar – om utmaningar och möjligheter med att planera för effektiv språkinlärning inom ramen för ämnet svenska som andraspråk. Inbjudna talare: Maria Lim Falk, Helena Bani-Shoraka och Tomas Riad

Konferens Tillväxtfaktor integration. 20 oktober 2017, Regionförbundet i Sörmland, Nyköping. Föredrag: Utbildning för ökad integration – Intensivutbildning i svenska för nyanlända elever. Inbjudna talare: Maria Lim Falk och Tomas Riad

Kompetensutveckling, utbildningsdagar och samverkan

Medarbetare från Intensivsvenska håller regelbundet i kompetensutveckling för lärare och rektorer – allt från ett par timmars workshop till heldagar.

Här är några exempel på teman för kompetensutveckling och utbildningsdagar:

 • Planering för en likvärdig och målinriktad utbildning och undervisning för nyanlända elever
 • Ordförrådets betydelse för nyanländas språk- och ämnesutveckling
 • Ordförråd och läsförståelse
 • Systematiskt ämnesöverskridande arbete kring text och ord – om hur man i ett arbetslag kan planera för ett konkret samarbete som är kontinuerligt och långsiktigt
 • Flerspråkighet som konkret och planerad resurs i klassrummet
 • Studiemedvetenhet för nyanlända – att stärka elevernas förståelse, t.ex. för vilka kunskaper och vilken typ av färdigheter och förmågor som värderas högt i det svenska skolsystemet och för relationen mellan den egna arbetsinsatsen och resultaten
 • Litterarisering – beskrivning, diagnosticering, åtgärder
 • Skönlitteratur och läsning för nyanlända elever
 • Uttalsundervisning

Arbetet i projektet har gett oss erfarenheter av nära och intensiv samverkan med rektorer och lärare under lång tid. I dagens samhälle framhålls samverkan som mycket betydelsefullt, inte minst när det handlar om att möta och lösa kritiska och komplexa samhällsutmaningar, och för att få fram nya hållbara lösningar. Integration och utbildning är exempel på sådana.

Samverkan kan innebära många saker. Såväl form som mönster för samverkan hänger nära samman med faktorer som rör ömsesidigheten i utbytet mellan dem som samverkar och graden av kunskapsutveckling som kan tänkas utvinnas ur det aktuella samarbetet. Viktigt för oss är den gemensamma utvecklingen av kunskap, den så kallade samproduktionen, där deltagarna är involverade i arbetets alla faser från initiering av samverkan mellan parterna, formulering av utmaningar och problem, planering av metoder, arbetssätt och inriktning i förändringsarbetet, till implementering och successiv spridning av resultat.

Det är denna typ av samarbete mellan forskare och lärare som vi nu fortsätter att ägna oss åt. Läs mer under fliken Intensivsvenska 2.0.

Media

Artiklar

Radio och TV

Svenska Akademien