Material och resurser

Här ligger resurser och dokument från utvecklings- och samverkansprojektet Intensivsvenska (2016–2020). En del dokument har uppdaterats sedan ursprungsversionerna. Dokumenten är organiserade i tre avdelningar: projektrapport, ämnesplaneringar och särskilda satsningar.

Projektrapport

Intensivsvenskamodellen är ett system av planerad stöttning dels för uppläggningen av utbildningen i sin helhet, dels för planering och strukturering av undervisningen i de olika skolämnena. I projektrapporten beskrivs modellen och dess delar översiktligt. Där beskrivs också utgångspunkter, mål och arbetssätt för projektet som sådant.

Ämnesplaneringar

Stommen i Intensivsvenskamodellen är ämnesplaneringarna. Dessa har utformats i samarbete mellan lärare och forskare och därefter utprovats och reviderats i flera omgångar.

Ämnesplaneringarna är struktureringar och konkretiseringar av kursplanernas övergripande mål, centrala innehåll och kunskapskrav. De strukturerar ämnesområdena i moduler och uppföljningsbara mål och delmål, preciserade ner på veckonivå. Det finns starkt forskningsstöd för betydelsen av tydliga mål och strukturerad undervisning för elevernas kunskapsutveckling och studieresultat.

Ämnesplaneringarna är redskap som på ett påtagligt sätt kan bidra till ökad likvärdighet med hög kvalitet i utbildning och undervisning.

De ämnesplaneringar som legat här sedan 2020 har varit baserade på Lgr 11. Förra året kom Lgr 22 och vi uppdaterar nu alla ämnesplaneringarna och lägger upp dem här allteftersom de blir färdiga.

Särskilda satsningar

Utöver ämnesplaneringarna har projektet arbetat med ett antal särskilda satsningar. Två av dessa – ordförråd och studiemedvetenhet – är ämnesöverskridande, vilket innebär att lärare i alla ämnen involveras. Satsningarna bidrar till naturliga och produktiva samarbeten både inom och mellan ämnen.

De andra särskilda satsningarna är knutna till ämnet svenska som andraspråk och rör grammatik, uttal och litterarisering, och skönlitteratur och läsning.

Ordförråd

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Projektet har därför satsat särskilt på att strukturera och systematisera elevernas förutsättningar att tillägna sig ett relevant ordförråd relaterat till skolans alla ämnen. Dokumentet Ordförråd och skolspråk beskriver utgångspunkterna och ger exempel på planering och metoder för ordarbetet. Där rapporteras också en utvärdering av hur elever och lärare upplever satsningen.

Studiemedvetenhet

Skolundervisningens innehåll och lärarens arbetssätt och metoder i klassrummet varierar mellan skolsystem och det gör därmed också förväntningarna på eleverna och deras arbete. Studiemedvetenhet handlar bland annat om en förståelse för vilka kunskaper och vilken typ av färdigheter och förmågor som värderas högt i det svenska skolsystemet, och om rättigheter och skyldigheter man har som elev har vad gäller delaktighet och ansvar med mera.

Studiemedvetenhet handlar också om att kunna reflektera över sitt eget lärande, om att få en klarare uppfattning om hur den egna arbetsinsatsen är relaterad till studieresultaten, om lärandestrategier och studieteknik, och om att självständigt kunna driva sitt lärande framåt.

Intensivsvenskas särskilda satsning på en ökad studiemedvetenhet hos eleverna är sprungen ur konkreta utmaningar som lärarna har identifierat.

Grammatik

Grammatikkunskapernas roll i andraspråksundervisningen för nyanlända ungdomar är ett ämne som har diskuterats en hel del under projektets gång. Lärarna pekade tidigt på behovet av ett resursmaterial och efter en tid inleddes ett sådant arbete.

I materialet nedan relateras grammatik och ordförråd till hur de används i olika texttyper. Innehållet har generellt sett ordnats efter komplexitet inom var och en av de tre huvuddelarna. Materialet vänder sig till lärare och ska ses som en resurs vid forminriktad undervisning och som ett stöd för planeringen av grammatik-, ord- och textmoment i svenska som andraspråk. (Detta verk kommer ut som bok sannolikt under 2023.)

Uttal och litterarisering

Projektet har i nära interaktion med lärare på projektskolorna utvecklat resursmaterial för uttalsundervisning. Materialet är dels inriktat mot traditionell, artikulatorisk uttalsundervisning, dels mot kunskapsområdet litterarisering.

Det material som behandlar artikulation är i stor utsträckning självförklarande och innehåller övningsunderlag och vägledningar till olika moment i uttalsundervisningen.

De sista två dokumenten behandlar litterarisering som är ett mindre känt kunskapsområde vad gäller andraspråksundervisningen för läskunniga nyanlända. En stor grupp nyanlända elever kommer inte vidare i sina studier på grund av att de inte erövrat en tillräckligt automatiserad avkodningsfärdighet, särskilt vad gäller läsning. För att ge andraspråksinläraren goda förutsättningar att nå denna färdighet behöver uppmärksamhet riktas mot kodnivån för alla de fyra färdigheterna lyssna, skriva, läsa och tala.

Den särskilda satsningen på litterarisering är fortfarande under utveckling och ett fortsatt samarbete mellan forskare och lärare i Intensivsvenska kring utvecklingen av metoder och undervisningsmaterial är igång.

Litterarisering för nyanlända SKRIVS 26 2020

Skönlitteratur och läsning

I kursplanen för ämnet svenska som andraspråk ingår skönlitterär läsning. Skönlitteraturen hamnar dock ofta lite i skymundan i det konkreta planeringsarbete som rör undervisningen i svenska som andraspråk för nyanlända.

I Intensivsvenska har vi utvecklat ett resursdokument som till sin utformning liknar ämnesplaneringarna. Syftet är att på ett tydligt sätt synliggöra betydelsen av att systematiskt planera även för elevernas kontinuerliga läsning och att öka elevernas möjligheter att få möta många olika slags texter, både ungdomslitteratur och vuxenlitteratur, både samtida och äldre litteratur. Resursmaterialet om skönlitteratur och läsning ska i första hand ses som ett planeringsverktyg för undervisningen, men det kan också fungera som idébank för skönlitterär läsning inom ämnet svenska som andraspråk.

Skönlitteratur och läsning SKRIVS 27 2023 (version 3) uppdaterad!