Intensivsvenska 2.0

Intensivsvenska 2.0

Det fyraåriga utvecklingsprojektet, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, är avslutat och avrapporterat (30 juni 2020). Intensivsvenska har nu gått in i en ny fas! Vi utforskar nya former för samverkan tillsammans med gamla och nya skolor.

 

Samtidig samverkan mellan forskare och lärare

Projektet Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov har beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.

Projektet syftar till att utveckla former och strategier för fördjupad samverkan mellan forskare och skollärare med målet att möta ett väldefinierat och konkret utbildningsbehov: litterarisering av nyanlända elever i gymnasieåldern. Projektet syftar också till att lägga grunden för en lösning på det identifierade utbildningsbehovet. Vi tror att litterarisering med sitt fokus och sina krav på komplementära kompetenser är ett ypperligt ämnesområde för ett samverkansprojekt av djupare slag och för att synliggöra konkreta samverkansmönster.

Projektet utgår från ett problem vi identifierat bland nyanlända elever i gymnasieåldern. Också efter flera år i svensk skola kan det hos dessa elever finnas kvardröjande brister i den grundläggande läs- och skrivförmågan på svenska – de blir inte fullt litterariserade på svenska. Brister i läsavkodning innebär att all läsning blir mödosam, vilket i hög grad påverkar förmågan att tillägna sig ämneskunskaper genom läsning, vilket påverkar nästan allt skolarbete. Det finns därmed ett utbildningsbehov här som utbildningen för denna ålderskategori inte möter, så som den är utformad idag.

Vi utgår då från erfarenheter och lärdomar från det nyligen avslutade fyraåriga skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever och fördjupar samarbetet med till att börja med sva-lärare på två av skolorna. Projektplanen sträcker sig över fyra terminer med start januari 2021.

Vi satsar på att utveckla former för det som vi kallar för ‘samtidig samverkan’. I tidigare projekt etablerade vi samverkan som var dubbelriktad, interaktiv och ömsesidig, men vi tror att det därtill krävs en samtidighet i de olika parternas arbetsinsatser för att nå målen i detta projekt. Det handlar om att samverkansparterna arbetar samtidigt både i gemensamma, parallella och överlappande processer. Utmaningen är att etablera en ny så kallad praktikgemenskap utifrån litterarisering som gränsobjekt mellan forskarpraktiken och sva-lärarpraktiken.

Arbetet är uppbyggt kring regelbundna utvecklingsmöten, workshops och interventioner i flera faser.

 

Samverkan på och för vetenskaplig grund

Det här projektet är finansierat av Helsingborgs stad. Initiativet till samarbetet mellan Intensivsvenska och två gymnasieskolor i Helsingborg togs av en av rektorerna. Samarbetet satte igång under senvåren 2020.

Syftet med samverkansprojekt är tudelat. För det första handlar det om att förbättra de organisatoriska och pedagogiska förutsättningarna för utbildningen och undervisningen på de två skolorna, med sikte på att nå ökad måluppfyllelse och genomströmning för fler elever genom ökad motivering och ökad närvaro. För det andra handlar det om att utveckla, synliggöra och sprida former och metoder för praktik- och undervisningsnära samverkan. Formerna och metoderna ska vara ändamålsenliga och långsiktigt hållbara både för att uppnå faktisk skolförbättring och för att utveckla vetenskaplig kunskap. Att också rikta fokus mot former och metoder för samverkan och förändringsarbete bidrar till att öka möjligheterna för tillgängliggörande och spridning av erfarenheter, kunskaper och uppnådda effekter till fler skolor och huvudmän, både i och utanför Helsingborgs stad. Lärare, rektorer och forskare utforskar tillsammans hur forskning och praktisk tillämpning kan bidra till ökad kunskap och komma till nytta för Helsingborgs stads lärare och elever.