Välkommen till Intensiv­svenska!

Idag omfattar Intensivsvenska flera forsknings- och samverkansprojekt. Projekten har olika inriktning och engagerar lärare, rektorer, övrig skolpersonal, huvudmän, Skolverksrepresentanter och forskare i olika konstellationer.

Projekten är t.ex. inriktade mot följande

  • Introduktionsprogrammen – de program som fungerar som en brygga för bland annat nyanlända elever att nå gymnasiebehörighet. Projektet Samsyn involverar rektorer, ämneslärare, sva-lärare och andra personer i nyckelpositioner på skolor som gemensamt vill stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. Syftet är att förbättra förutsättningarna för elever på introduktionsprogrammen att få goda och likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Projektet har kommit till genom nära samverkan mellan Skolverket och och forskargruppen Intensivsvenska.
  • Litterarisering – ett kunskapsområde som handlar om inhämtandet av alla de fyra språkfärdigheterna (läsa, skriva, tala, lyssna) på kodnings- och avkodningsnivå. I projektet Samsas samarbetar sva-lärare från tre skolor från tre kommuner med fyra forskare från Intensivsvenska med att utveckla och testa material och metoder riktat mot träning på kodnivån. Syftet är att bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att bli fullt litterata på svenska och därmed kunna nå målen i skolämnena på kortare tid.
  • Skolutveckling och kollektivt lärande för att på vetenskaplig grund utveckla och tillämpa en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd modell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen utvecklad genom Intensivsvenskaprojektet ger förutsättningar för en likvärdig utbildning och undervisning som kännetecknas av hög kvalitet och som leder till en ökad måluppfyllelse vad gäller såväl språkutveckling som kunskapsutveckling. Gå in på fliken Rapporter och resurser om du vill läsa om vad vi har gjort, varför vi har gjort som vi har gjort, hur vi har gjort och vad det har resulterat i.

Läs mer här: Våra projekt

Forskargruppen Intensivsvenskas vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

Aktuellt

Här finns en informationsbroschyr om kompetensutvecklingssatsningen Intensivsvenska Samsyn för nedladdning.

11/1 2023 nu finns en ny sida om Samsyn på Skolverkets hemsida – kika in och läs mer om satsningen vi gör i samarbete med Skolverket!

VT 2024 startar kull 2 i Samsyn – anmälan till informationsträffar är öppen nu! Anmäl dig senast 23 januari 2023 på Skolverkets hemsida.

I kapitlet Hållbar skolutveckling som social innovation beskriver Maria Lim Falk och Helena Bani Shoraka resultatet av tät samverkan mellan aktörer i skolan och forskare: utbildningsmodellen Intensivsvenska som har ökad likvärdighet och ökad integration som mål är ett exempel på social innovation inom skolans område.

Följ vårt arbete på Instagram