Välkommen!

Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet. Projektet har tillkommit på initiativ av Svenska Akademien. Det ingår i Wallenbergstiftelsernas mer omfattande program Utbildning för ökad integration, vilket löper över tio år.

En viktig utgångspunkt för projektet är att undervisning av nyanlända elever måste bygga på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vårt arbete grundar sig på kunskaper som har sitt ursprung i:

  • forskningsområden, såsom svenska som andraspråk, två- och flerspråkighet, språk och lärande, grammatik, fonologi och uttal, ordförrådsutveckling, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och svenskämnesdidaktik
  • aktuell diskussion inom ämnen, såsom svenska respektive svenska som andraspråk, NO-ämnen, SO-ämnen, matematik, engelska, bild och idrott
  • konkreta utbildningssammanhang, såsom utbildning av nyanlända i grundskolan, Språkintroduktionsprogrammet i gymnasieskolan, SFI (svenska för invandrare) på universitetet, SFI i utlandet, lärarutbildningen och Försvarets tolkskola.

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskare och lärare som besitter denna kunskap och därmed sammanhängande erfarenheter.

Olika arbetsgrupper arbetar under hösten 2016 och våren 2017 med att lägga grunden för en målorienterad, systematiskt upplagd, ämnesinriktad och intensiv utbildning och språkundervisning för nyanlända. Hösten 2017 genomförs den första tillämpningen av modellen på två skolor.