Välkommen till Intensiv­svenska!

Pågående projekt

Idag omfattar Intensivsvenska flera forsknings- och samverkansprojekt. Projekten har olika inriktning och engagerar lärare, rektorer, övrig skolpersonal, huvudmän, skolverksrepresentanter och forskare i olika konstellationer. Projekten är inriktade mot flera områden, bland annat följande

Litterarisering – ett kunskapsområde som handlar om inhämtandet av alla de fyra språkfärdigheterna (läsa, skriva, tala, lyssna) på kodnings- och avkodningsnivå. I detta projekt (Samsas) samarbetar sva-lärare från tre skolor från tre kommuner med fyra forskare från Intensivsvenska med att utveckla och testa material och metoder riktat mot träning på kodnivån. Syftet är att bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att bli fullt litterata på svenska och därmed kunna nå målen i skolämnena på kortare tid.

Introduktionsprogrammen – de program som fungerar som en brygga för bland annat nyanlända elever att nå gymnasiebehörighet. Projektet Intensivsvenska Samsyn involverar rektorer, ämneslärare, sva-lärare och andra personer i nyckelpositioner på skolor som gemensamt vill stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. Syftet är att förbättra förutsättningarna för elever på introduktionsprogrammen att få goda och likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Projektet har kommit till genom nära samverkan mellan Skolverket och forskargruppen Intensivsvenska.

Skolutveckling och kollektivt lärande för att på vetenskaplig grund utveckla och tillämpa en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd modell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen ger förutsättningar för en likvärdig utbildning och undervisning som kännetecknas av hög kvalitet och som leder till en ökad måluppfyllelse vad gäller såväl språkutveckling som kunskapsutveckling.

Med kollektivt lärande avses en gemensam handlingsinriktad kunskap som utgår från att till exempel ett arbetslag utvecklar sin kompetens tillsammans, i samverkan med varandra, för att landa i ett (nytt) gemensamt sätt att arbeta. Figuren illustrerar den viktigaste skillnaden mellan kollektivt lärande och kollegialt lärande.

Lärandets process och utfall i kollegialt respektive kollektivt lärande (fritt utifrån Larsson 2018)

Arbetet struktureras och organiseras på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.

Aktuellt

2 juli 2024. Tomas Riad håller seminarium med revitaliseringsprojektet för Chukchansi Yokuts i Oakhurst, Kalifornien. Temat är litterarisering och avkodning. På bilden syns från vänster Mokayla Cunnings (medarbetare), Ted Atkins (chef för språk och kulturcentret) och Chris Golston (lingvist).

2 maj 2024. Maria Lim Falk och Tomas Riad håller föredrag på California State University, Fresno om Intensivsvenskaprojektet och litterarisering.

7 april 2024. Maria Lim Falk och Tomas Riad håller föredrag på University of Texas, Austin om Intensivsvenskaprojektet och litterarisering.

🌼 Här är en gästblogg av Linda Glaad som är förstelärare på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, som deltar i Samsyn kull 1.

🌼 En intervju på Skolporten med de Fjädernvinnande lärarna på Nacka gymnasium. De har jobbat med Intensivsvenska sedan 2016. Rapporten – Bättre betyg i fler ämnen på kortare tid – hittas enkelt längre ner i denna spalt.

🌼 Här är en artikel om arbetet på Heleneholms gymnasium i Malmö. De har jobbat med Intensivsvenska sedan 2019.

Ny omgång av Intensivsvenska Samsyn startar januari 2025. Smygstart för rektorer från oktober 2024. Läs mer och anmäl er till informationsträffar via Skolverkets hemsida.

📚10 november 2023. Maria Lim Falk och Tomas Riad deltar i ett seminarium om andraspråksutbildning för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Seminariet ordnades av Fanny Forsberg Lundell, professor i franska på SU som hade två kanadensiska medarbetare på besök: Suzie Beaulieu (U Laval) och Véronique Fortier (U Québec, Montréal). Också Idor Svensson, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet deltog.

📚Lim Falk, Maria. 2023. Kraften i det kollektiva lärandet. Lisetten 3, 2023. s. 19–23

📚 Det finns nu en liten film om boken Explicit ordundervisning. Följ länken och skrolla neråt.

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/explicit-ordundervisning/28a70d9c-8b55-4a02-a6bf-a0d1ecc25773

📚 Tomas Riad håller ett utbildningsseminarium med sva-lärare på alla nivåer i Stockholms kommun den 20 september. Vi kommer att diskutera de fyra färdigheterna. Rubriken för seminariet är Litterarisering för nyanlända 
– tala, lyssna, läsa, skriva
.

http://media1.intensivsvenska.se/2023/03/utveckla-skolan-nr-2-2023-.pdf

📚 I Hållbar skolutveckling som social innovation beskriver Maria Lim Falk och Helena Bani Shoraka resultatet av tät samverkan mellan aktörer i skolan och forskare.

Följ vårt arbete på Instagram