Välkommen till Intensiv­svenska!

Idag omfattar Intensivsvenska flera forsknings- och samverkansprojekt. Projekten har olika inriktning och engagerar lärare, rektorer, övrig skolpersonal, huvudmän, skolverksrepresentanter och forskare i olika konstellationer.

Projekten är inriktade mot flera områden, bland annat följande

Litterarisering – ett kunskapsområde som handlar om inhämtandet av alla de fyra språkfärdigheterna (läsa, skriva, tala, lyssna) på kodnings- och avkodningsnivå. I detta projekt (Samsas) samarbetar sva-lärare från tre skolor från tre kommuner med fyra forskare från Intensivsvenska med att utveckla och testa material och metoder riktat mot träning på kodnivån. Syftet är att bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att bli fullt litterata på svenska och därmed kunna nå målen i skolämnena på kortare tid.

Introduktionsprogrammen – de program som fungerar som en brygga för bland annat nyanlända elever att nå gymnasiebehörighet. Projektet Intensivsvenska Samsyn involverar rektorer, ämneslärare, sva-lärare och andra personer i nyckelpositioner på skolor som gemensamt vill stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. Syftet är att förbättra förutsättningarna för elever på introduktionsprogrammen att få goda och likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Projektet har kommit till genom nära samverkan mellan Skolverket och forskargruppen Intensivsvenska.

Skolutveckling och kollektivt lärande för att på vetenskaplig grund utveckla och tillämpa en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd modell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen ger förutsättningar för en likvärdig utbildning och undervisning som kännetecknas av hög kvalitet och som leder till en ökad måluppfyllelse vad gäller såväl språkutveckling som kunskapsutveckling.

Med kollektivt lärande avses en gemensam handlingsinriktad kunskap som utgår från att till exempel ett arbetslag utvecklar sin kompetens tillsammans, i samverkan med varandra, för att landa i ett (nytt) gemensamt sätt att arbeta. Figuren illustrerar den viktigaste skillnaden mellan kollektivt lärande och kollegialt lärande.

Lärandets process och utfall i kollegialt respektive kollektivt lärande (fritt utifrån Larsson 2018)

Aktuellt

📚10 november 2023. Maria Lim Falk och Tomas Riad deltar i ett seminarium om andraspråksutbildning för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Seminariet ordnades av Fanny Forsberg Lundell, professor i franska på SU som hade två kanadensiska medarbetare på besök: Suzie Beaulieu (U Laval) och Véronique Fortier (U Québec, Montréal). Också Idor Svensson, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet deltog.

📚Lim Falk, Maria. 2023. Kraften i det kollektiva lärandet. Lisetten 3, 2023. s. 19–23

📚 Maria Lim Falk och Tomas Riad deltar som inbjudna talare i Skolportens årliga konferens Svenska som andraspråk den 12 oktober. Rubriken är Ordundervisning och ordinlärning i praktiken.

📚 Det finns nu en liten film om boken Explicit ordundervisning. Följ länken och skrolla neråt.

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/explicit-ordundervisning/28a70d9c-8b55-4a02-a6bf-a0d1ecc25773

📚 Tomas Riad håller ett utbildningsseminarium med sva-lärare på alla nivåer i Stockholms kommun den 20 september. Vi kommer att diskutera de fyra färdigheterna. Rubriken för seminariet är Litterarisering för nyanlända 
– tala, lyssna, läsa, skriva
.

📚 Maria Lim Falk och Tomas Riad diskuterar ordinlärning på ett seminarium på Natur & Kultur den 23 augusti. Seminariet är föranlett av den nya boken Explicit ordundervisning för nyanlända.

http://media1.intensivsvenska.se/2023/03/utveckla-skolan-nr-2-2023-.pdf

📚 11/1 2023 nu finns en ny sida om Samsyn på Skolverkets hemsida – kika in och läs mer om satsningen vi gör i samarbete med Skolverket!

📚 I Hållbar skolutveckling som social innovation beskriver Maria Lim Falk och Helena Bani Shoraka resultatet av tät samverkan mellan aktörer i skolan och forskare.

Följ vårt arbete på Instagram